آموزش صحیح نشر از جانب سیم کش

آموزش صحیح تمرین نشر از جانب توسط دستگاه سیم کش ،توجه داشته باشید دادن زاویه به بدن بسیار در فشار مستقیم و هدفمند به عضله هدف (سرشانه) موثر است

مطالب مرتبط
پیام بگذارید