برنامه تمرینی تفکیکی (تیکه کردن) بازو

یک برنامه مناسب برای تفکیک و به اصطلاح تیکه کردن و خشک کردن عضلات بازو (شامل جلو بازو و پشت بازو)

این برنامه مناسب سطج نیمه حرفه ای به بالا می باشد موفق باشید

bazoo(2)توضیح:مواردی که شامل ((+)) به معنای سوپر ست می باشد

مطالب مرتبط
پیام بگذارید