بهترین حرکات حجم و تفکیک پشت بازو

این حرکات بسیار مناسب افزایش حجم تفکیک و تقویت عضلات پشت بازو بوده و سعی کنید از این تمرینات در برنامه تمرینی خود بگنجانید این حرکات عبازتند از:..

۱-دیپ با وزنه
۲- پرس سینه دست جمع
۳-پشت بازو نشسته
۴-شنا سوئدی دست جمع
۵-پشت‌بازو سیم‌کش با طناب

 

مطالب مرتبط
پیام بگذارید