چه هنگامی عضله رشد می کند

در باشگاه با هدف به اصطلاح دم انداختن وزنه نزنيد !!!

خيلي از ورزشكاران وقتي كه به باشگاه مي روند تمرين را به معناي دم انداختن تصور مي كنند

فراموش نكنيد كه عضله تنها وقتي رشد مي كند كه دچار تخريب شود در دنياي علمي به اين موضوع ريز اسيب مي گويند و اين ريز اسيب وقتي كه ايجاد مي شود در عضله مورد نظر احساس كوفتگي مي شود و اين گوفتگي بيست و چهار الي چهل و هشت ساعت بعد و اندروفين ها كاهش مي يابند بيشتر احساس مي شود اين همان نشانه تحريك لازم جهت رشد است

اگر در روز تمرين فقط در عضله دم ايجاد شود هيچ كوفتگي نيز ايجاد نمي شود و در واقع هيچ رشدي هم در كار نيست پس در باشگاه به دنبال دم انداختن نباشيد و واقعا تمرين كنيد

تحقيقات نشان داده اند كه بيشترين ريز اسيب در اتقباضات برون گرا ايجاد مي شود يعني در بخش منفي حركت يا ساده تَر بگوييم مثلا وقتي هالتر را در حركت پرس سينه يا جلو بازو پايين مي اورديد تمركز در بخش منفي حركت يعني رشد يعني ريز اسيب و يعني تحريك لازم جهت رشد

بعد از اين ريز اسيب ها شما بايد ظرف دو روز اينده با تغذيه مناسب عضله را بازسازي كنيد تا چرخه رشد تكميل شود

مطالب مرتبط
نمایش نظرات (1)