کالری مورد نیاز بانوان براساس سن و وزن

مقدار کالری مورد نیاز برای بانوان نسبت به سن و وزن متفاوت است که با رعایت آن در هر سنی ویا وزنی که هستید از دریافت کافی کالری اطمینان حاصل کنید و از دریافت کالری اضافه که نتیجه ی آن  اضافه وزن است جلوگیری کنید.به همین دلیل جدولی در رابطه با تناسب بین سن و وزن و کالری دریافتی تنظیم نموده ایم که برای مشاهده ی آن به ادامه مطلب مراجعه کنید


کالری مورد نیاز بانوان probody.ir

مقدار وزن به کیلوگرمسن ۱۸ تا ۳۵سن ۳۶ تا ۵۵سن ۵۵ به بالا
۴۵ تا ۵۰۱۷۶۰۱۵۷۰۱۴۳۰
۵۰ تا ۵۵۱۸۶۰۱۶۶۰۱۵۰۰
۵۵ تا ۶۰۱۹۵۰۱۷۶۰۱۵۵۰
۶۰ تا ۶۵۲۰۵۰۱۸۶۰۱۶۰۰
۶۵ تا ۷۰۲۱۵۰۱۹۶۰۱۶۳۰
۷۰ تا ۷۵۲۲۵۰۲۰۵۰۱۶۶۰
۷۵ به بالا۲۴۰۰ ۲۱۵۰۱۷۲۰
مطالب مرتبط