برنامه بدنسازی افزایش حجم بازو

برنامه بدنسازی افزایش حجم بازو .مشاهده در ادامه

جلوبازو هالتر+هالتر دست جمع 15*4
جلو بازو دمبل رومیز بالا سینه 12*4
جلو بازو سیم کش نیمه 20*4
پشت بازوهالتر خوابید+سیم کش 15*4
پشت بازو کیک بک 15*4
ساعد 25*3

مطالب مرتبط
پیام بگذارید